N Y E R E M É N Y JÁ T É K  SZABÁL Y ZA T

1. A nyereményjáték szervezője

Név: Casa JaMón

Cím: 8244 Dörgicse, Fő utca 32.

Web: www.casajamon.hu

E-mail cím: casajamon@casajamon.hu

Telefonszám: +36 30 210 7977

Adószám: 56686034-1-39

 

 

2. A nyereményjáték időtartama

 

A nyereményjátékra 2022.01.23 és 2022. 01.29. között lehet jelentkezni. A jelentkezés a megfelelő válaszok és a szükséges adatok elküldésével történik. A nyereményjáték sorsolásának tervezett időpontja: 2022.01.29. 11 óra.

 

3. Részvételi feltételek

 

A nyereményjátékban részt vehet minden, 18 évet betöltött, magyarországi lakcímmel rendelkező személy, aki a nyereményjáték időtartama alatt elküldi a válaszokat és a szükséges adatokat a jelentkezéshez, valamint nem áll valamely, nyereményjátékból való kizárás hatálya alatt.

 

18 évet be nem töltött személyek kizárólag törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetnek részt a nyereményjátékon. 18 éven aluli játékos esetén a játékos a jelentkezéssel nyilatkozik, hogy törvényes képviselője a részvételhez és az adatkezeléshez hozzájárul, azonban kétség esetén az adatkezelő jogosult felhívni játékost a törvényes képviselő írásbeli hozzájárulásának bemutatására. A törvényes képviselői hozzájárulás elmaradása a nyereményjátékból való kizárást vonhatja maga után.

 

A nyereményjátékon nem vehetnek részt a szervező munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek Ptk. 8:1§ (1)bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

 

A nyereményjátékon való részvétel feltétele a Játékszabályzat elfogadása. A nyereményjátékban nem vehet részt, és kizárásra kerül az a játékos, aki a jelen Játékszabályzat feltételeit akár teljes egészében, akár bármely rendelkezése tekintetében bármikor nem fogadja el.

 

A nyereményjátékon nem vehet részt, aki az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltak szerint nem járul hozzá adatai – kizárólag a nyereményjátékkal összefüggésben való – kezeléséhez. Amennyiben a nyereményjátékban részt vevő játékos az Adatvédelmi Tájékoztató szerinti adatainak a jelen nyereményjátékkal összefüggő kezelése, továbbítása, felhasználása ellen bármikor és bármilyen formában tiltakozik, kizárásra kerül a játékból .

 

A nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes. A nyereményjátékon való részvétel nem kötelezi a játékos semmilyen termék vagy szolgáltatás megvásárlására, illetve a játékos adatai a nyereményjáték lebonyolítását követően törlésre kerülnek.

 

4. Nyeremények

 

A nyereményjátékon a részvételi feltételeknek megfelelő játékosok között az alábbi nyeremény kerül kisorsolásra:

  1. 2 db belépőjegy a Telekom Veszprém – Lomza Vive Kielce 2022. március 3-i mérkőzésére

  2.  Aznap, azaz 2022. március 3-a estére, szállás Dörgicsén, a Casa JaMón vendégházban bőséges reggelivel 2 fő részére

 

A nyereményekkel kapcsolatos valamennyi adót és közterhet a Szervező visel.

A nyeremény készpénzre nem váltható. A nyeremény másra átruházható.

 

5. A sorsolás, a nyertesek értesítése és a nyeremény átadása

 

Minden olyan kommentelő bekerül a sorsolásba, aki a játék időtartama alatt a Casa JaMón Face book oldalán kommentben vagy Messenger üzenetben megírja a posztban feltett valamennyi kérdésre a helyes választ.

A nyereményjáték nyertesei nek kisorsolásra, várhatóan az alábbi időpontban történik: 2022.01.29. 11.00 óra. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a sorsolás időpontját megváltoztassa.

 

A sorsolás helyszíne: a szervező székhelye (8244 Dörgicse, Fő utca 32.)

 

A Nyertes nevét a sorsolás napján közzétesszük Facebook oldalunkon, és ott kérjük meg a Nyertest, hogy privát üzenetben vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

A szervező a sorsolás alkalmával 2 (kettő) tartalék Nyertest sorsol ki. A tartalék Nyertesek sorsolásának módja, helye és ideje megegyezik a Nyertesek sorsolásával. A tartalék Nyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre abban az esetben, ha a sorrendben az adott tartalék Nyertes előtt levő bármely Nyertes/tartalék Nyertes bármely – jelen részvételi és játékszabályzatban megjelölt – feltételnek nem felel meg és a nyereménysorsolásból kizárásra kerül, vagy a Nyertes a nyereményét neki felróható ok miatt nem veszi át, vagy részére nem adható át.

A nyereménysorsolás után a szervező elektronikus levélben felveszi a nyertes Játékossal a kapcsolatot. A Nyertes a nyereményével kapcsolatos tájékoztatást az ált ala megadott e-mail címen kapja meg, a sorsolástól számított 2 (kettő) munkanapon belül. A nyeremény(ek) átadása e-mail útján, a nyertesekkel előre egyeztetve történik. A szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át a Nyertesnek, melynek során kép és videó anyagot is készíthet.

 

Játékosok tudomásul veszi, hogy szervező a játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer, szerver túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A szervező nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a játékban való részvétel, így különösen – az oldalra tagként történő bejelentkezés, illetve a megoldások beküldése késedelmet szenved, vagy nem valósul meg.

Szervező jogosult kizárni a játékból azokat a játékosokat, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbálnak részt venni.

Amennyiben a játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje.

 

6. Adatkezelés és adatvédelem

 

A játékos a jelentkezéssel, mint aktív magatartással hozzájárul személyes adatainak a jelen nyereményjáték szervezése, lebonyolítása céljából, a szervező által a jelen Játékszabályzatban, illetve az alábbiak az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint i kezeléséhez (a Nyertesek vonatkozásában a nevének és fényképének nyilvánosságra hozatalához is, figyelemmel a Ptk. 2:48. § (1) bekezdésben foglaltakra).

A nyereményjátékban résztvevő személy esetleges nyertesként/pótnyertesként történő kisorsolása eseté re tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásához a kisorsolt Nyertes személyazonosságának igazolása, megállapítása, a nyeremények átadása, a nyereményadó és esetleges más adóbevallási, megfizetési kötelezettség teljesítése, a bizonylati rend jogszerűségének igazolása céljából történő adatkezelés a szervező jogi, jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges, így ezen adatkezeléshez hozzájárulása nem szükséges.

A közösségi oldalon bonyolított nyereményjáték esetén, a közösségi oldal adatkezelési irányelvei is irányadóak ezen adatkezelésekre. Szervező a közösségi oldal adatkezeléséért felelősséget nem vállal.

Egyebekben a nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésekre a https://www.casajamon.hu/adatkezelési-tájékoztató  alatt elérhető Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak az irányadóak, amely Adatkezelési Tájékoztató a jelen Játékszabályzat mellékletét képezi.

A szervező a nyereményjáték során tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli.

 

7. További információk

 

A nyereményjáték szervezése, lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.

Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. A szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolás nélkül egyoldalúan megváltoztassa. A szervező a Játékszabályzat módosítását a Facebook oldalán közzéteszi.

A szervező kifejezetten kiköti, hogy a Ptk. 6:121. § (1) bekezdésének a.) pontjában foglaltakra is figyelemmel a jelen nyereményjátékból eredő követelések bírósági úton nem érvényesíthetők.

A nyereményjátékban való részvétellel az abban résztvevő játékos kijelenti, hogy elolvasta, megértette és feltétel nélkül elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit.

 

Dörgicse, 2022. január 23.